Pionerer

For å forstå barnehagen og barnehagelærerprofesjonalitet trengs kunnskaper om barnehagens og barnehagelærerutdanningens historie. Vi har valgt en innfallsvinkel der pionerene selv forteller. Målsettingen er å dokumentere og formidle pionerenes perspektiv, samt å få mer kunnskap om barnehagens og utdanningens tradisjon i Norge.

Prosjektet studerer og dokumenterer barnehagelæreres profesjonshistorie fra vår nære fortid, fra 1930 tallet og fram til i dag. Målgruppen er studenter og lærere i barnehagelærerutdanningen, barnehageansatte og ellers alle som er interesserte i barnehage,utdanningshistorie og lærerprofesjonalitet.

Det er ulike sider ved denne historien som blir dokumentert og formidlet. I prosjektet beskrives minner både fra det å være barn i barnehage, å være student i en ny utdanning, å utforme barnehagepolitikk, å arbeide i bedriftsbarnehage, å være rektor i barnehagelærerutdanning og det å være en nasjonal og internasjonal aktør i samarbeid med andre. Gjennom flere livshistoriske intervjuer får prosjektet fram levende og personlige stemmer. Prosjektet formidler også ressurser, arkivmateriale og milepæler i barnehagens og barnehagelærerutdanningens historie.

Prosjektet startet som et delprosjekt i forskningsprosjektet Barnehagen som danningsarena, et strategisk forskningsprosjekt ved Høgskolen i Bergen støttet av Norges forskningsråd (2009-2014). Dette prosjektet studerte innholdet i barnehagen, hvordan barnehagen struktureres av tenkemåter og av kunnskap som ligger i måten arbeidsoppgaver utføres. Tradisjon ble et nøkkelbegrep for å forstå praksis i barnehage og utdanning. Barnehagelærerens praksis utgjør vilkår for barn i et kryssfelt mellom egen profesjonsidentitet, personlig kraft, politisk og pedagogisk rammeverk, utdanning og barnehagepedagogisk kunnskap.

Prosjektet inngår i det strategiske forskningsprogrammet «Lærerprofesjonalitet» ved Senter for utdanningsforskning ved Høgskolen i Bergen. I dette programmet utforskes ulike sammenhenger mellom utdanning, vitenskap og yrkespraksis. Lærerprofesjonen er et samlende fokus her.

Siden har delprosjektet vokst og fortsetter som et selvstendig prosjekt som utvikler nye innsikter og dokumenterer ny norsk barnehage- og utdanningshistorie løpende.