OM PROSJEKTET

 

Forskergruppen arbeider med visuelle, muntlige og skriftlige biografiske profesjonsfortellinger og historisk kontekstualisering. Prosjektet inngikk i det strategiske forskningsprogrammet Lærerprofesjonalitet ved tidligere Høgskolen i Bergen. I dette programmet ble ulike sammenhenger mellom utdanning, vitenskap og yrkespraksis utforsket. Forskergruppen fortsetter med denne utforskningen og inngår nå i Forskergruppen Barnehagen som (ut)danningsarena ved Høgskulen på Vestlandet

Målet med prosjektet er å undersøke, dokumentere og formidle personlige livsberettelser av barnehagefaglig interesse. Hensikten er å skape ny innsikt om barnehagens tradisjon i Norge; hvordan den er utviklet, hva som har vært viktige hendelser og veiskiller og hva utvalgte aktører har bidratt med til utviklingen. Prosjektet undersøker den norske barnehagemodellen og den norske barnehagelærerutdanningen i perioden fra 1930-tallet og frem til i dag. For å forstå barnehagen og barnehagelærerprofesjonalitet trengs kunnskaper om barnehagens og barnehagelærerutdanningens historie.

Gruppen startet i 2009 med å søke opp personer med lang profesjonserfaring og som har unike personlige historier å fortelle fra sin tid som sentrale aktører i barnehagefeltet. Vi har kalt dem for pionerne. En pioner er en person som ved sitt virke har vært banebrytende og først ute på et bestemt område. I vår sammenheng er det en person som har vært å regne som en av «nybyggerne» av barnehagesektoren i Norge, det kan være nasjonalt, regionalt eller lokalt.

Vi har valgt en innfallsvinkel der pionerene selv forteller. Målsettingen er å dokumentere og formidle pionerenes perspektiv, samt å få mer kunnskap om barnehagens og utdanningens tradisjon i Norge. Pionerene er personer som har historier å fortelle som kan belyse ulike sider ved utviklingen og at de kan gi rike beskrivelser av sentrale hendelser og veiskiller fra sitt perspektiv på en måte som gir ny innsikt og forståelse. Det er både kjente å ukjente stemmer som er med å belyse historien. Små og store fortellinger fra barnehagens historie er med på å frambringe kunnskaper om barnehagen og barnehagelærerutdanningen i Norge. Tilgang på historiske kilder som kan styrke og kontekstualisere historiefortellingene og bidra til ny innsikt har hatt innvirkning på utvalget så langt. Det er ikke gjort et komplett utvalg av alle aktørene i historisk tid, men det er et stort materialet å utforske og nettsiden kan utvides etter hvert.

Vi har møtt pionerne ved flere anledninger, først for å presentere prosjektet og å lytte fram den profesjonsbiografiske fortellingen, så til nye samtaler for å utdype deler av deres historie som synes å kunne gi nye forståelser og innsikter. Deretter har vi møtte pionerne for videointervju. Vi har også presentert utkast til de visuelle produksjonene så vel som omtale av dem, der de er blitt invitert til å gi tilbakemelding på framstillingen og for å innhente tillatelse til offentlig visning av produksjonene.

Biografiske profesjonsfortellinger gir oss innsikt i aktørenes subjektive fortellinger (Clandinin, 2013). Gruppen arbeider derfor med å få fram strukturelle vilkår; aktørenes historiske kontekster (Callewaert, 2007).  Pionernes fortellinger er satt sammen i former av digitale fortellinger og i minidokumentariske filmer. Disse formene formidler deres historier, men i er satt sammen av gruppen i nye filmatiske fortellinger. Sentralt i forskernes arbeid er å  se etter hvordan brytninger i fortellerens profesjonelle liv, slik de forteller om det, berører brytninger av fakta og idestrømninger i historisk tid.

Gruppen arbeider med narratologi, kildekritikk og refleksivitet for å skape fortellinger som ikke bare blir pionernes egne og private fortellinger, men som blir allmenne fortellinger som kan gi nye innsikter og forståelser for den norske barnehage og utdanningshistorien. Barnehagepionerene dokumenter og formidler pionerenes perspektiver på den historiske utviklingen både av barnehagen og barnehagelærerutdanningen i Norge. Nettsiden har som mål å være i utvikling og oppdateres jevnlig. Målgruppen er studenter og lærere i barnehagelærerutdanningen, barnehageansatte og ellers alle som er interesserte i barnehage, utdanningshistorie og lærerprofesjonalitet.

 

Clandinin, Jean. D. (2013). Engaging in Narrative Inquiry California: Walnut Creek.

  

1930??