Litteratur

Balke, Eva. (1988). Barnevernsakademiet i Oslo gjennom 50 år: fra privat skole for førskolelærere til statlig pedagogisk høgskole. Oslo: Barnevernsakademiet.

Balke, E. (1995). Småbarnspedagogikkens historie: forbilder for vår tids barnehager. Oslo: Universitetsforlaget.

Bleken, Unni, & Balke, Eva. (1990). Barnet viste veien: festskrift til Eva Balke. Oslo: Barnevernsakademiet i Oslo.

Bleken, U. (2007). Barnehagen i samfunnet. I T. Moser & M. Röthle (red.), Ny rammeplan – ny barnehagepedagogikk? (s. 27-40). Oslo: Universitetsforlaget.

Forbruker-og-administrasjonsdepartementet. (1982). Målrettet arbeid i barnehagen: en håndbok. Oslo: Universitetsforlaget.

Greve, A. (1995). Førskolelærernes historie: på vei mot en yrkesidentitet. Oslo: Universitetsforlaget.

Greve, A. (2013). Utviklingstrekk ved den norske barnehagen. I Ø. Kvello (red.), Målsettinger, føringer og rammer for barnehagen (Vol. 1, s. 63-79). Oslo: Gyldendal akademiske.

Greve, Anne, Jansen, Turid Thorsby, & Solheim, Morten. (2014). Kritisk og begeistret: barnehagelærernes fagpolitiske historie. Bergen: Fagbokforlaget.

Korsvold, Tora. (1989). Synliggjøring av barnehagens innhold: en historisk undersøkelse (Vol. nr 20). Trondheim: Senteret.

Korsvold, Tora. (1998). For alle barn!: barnehagens framvekst i velferdsstaten. Oslo: Abstrakt forlag.

Korsvold, Tora. (2008). Barn og barndom i velferdsstatens småbarnspolitikk: en sammenlignende studie av Norge, Sverige og Tyskland 1945-2000. Oslo: Universitetsforlaget.

Ingeberg, P. (2007). Lov- og forvaltningsmessige forutsetninger og betingelser. I T. Moser & M. Röthle (red.), Ny rammeplan – ny barnehagepedagogikk? (s. 88-101). Oslo: Universitetsforlaget.

Moser, T., & Röthle, M. (2007). Ny rammeplan – ny barnehagepedagogikk? Oslo: Universitetsforlaget.

Oftedal Telhaug, A. (2013). Norsk barnehage i et historisk perspektiv. In Ø. Kvello (red.), Målsettinger, føringer og rammer for barnehagen (s. 34-62). Oslo: Gyldendal akademisk.

Röthle, M. (2007). Norsk barnehagepedagogikk: et historisk og komparativt perspektiv. I T. Moser & M. Röthle (red.), Ny rammeplan – ny barnehagepedagogikk? (s. 57-73). Oslo: Universitetsforlaget.

Skjæveland, Y. (2016). Frå sosialpedagogikk til kompetanseutvikling -barnehagen som læringsarena for barn i perioden 1975-2016. I: K.H. Moen, K.Å. Gotvassli & P.T. Granrusten (red.), Barnehagen som læringsarena. Mellom styring og ledelse, Oslo: Universitetsforlaget

Ødegaard, Elin Eriksen. Early Childhood Education in Norway and Sweden Today: Education for Democracy. In: Jan Georgeson & Jane Payler (ed).  International perspectives on Early Childhood, Education and Care. Open University Press 2013 ISBN 9780335245918.s 76 – 90.

Ødegaard, Elin Eriksen (2018). ‘Homo Viator’ Historiske forestillinger om ‘verden’ som sted og veiviseren som pedagogisk ideal. I: M.B. Helgesen, A. Myrstad og T. Sverdrup: Barn skaper sted – Sted skaper barn, s. 101-116. Bergen: Fagbokforlaget.