Begreper og forkortelser

Innenfor luftfart er den en rekke ord, uttrykk og begreper som kanskje kan være vanskelig å forstå. Her er en oversikt med noen forklaringer og definisjoner på begreper som ofte blir brukt i ubemannet luftfart.

Begreper og forkortelser med forklaring

Ubemannet luftfart eller drone?
I Norge heter det formelt ubemannet luftfart, men på folkemunne er drone vanligere. Ordene «drone», «RPAS» og «ubemannet luftfartøy» brukes gjerne om hverandre.

UAS – Unmanned Aircraft System
Beskriver hele systemet bestående av en bakkestasjon og luftfartøyet som styres derfra, i tillegg til alle komponenter som trengs for å operere systemet som kommunikasjonsutstyr, utstyr for automatiske landinger og lignende

RPAS – Remotely Piloted Aircraft System
Benyttes som en undergruppe av UAS, for å beskrive at det i disse systemene er en person som til enhver tid har kontroll på det fjernstyrte luftfartøyet.

RPA – Remotely Piloted Aircraft
Den flygende delen av et RPAS. Tilsvarer også det norske begrepet «ubemannet luftfartøy»

RPS – Remote Pilot Station
Bakkedelen av et RPAS der piloten styrer en eller flere RPA fra. Kan sammenlignes med en cockpit bare at den står på bakken.

VLOS: Visual Line of Sight
Flyging med ubemannet luftfartøy som kan gjennomføres slik at luftfartøyet hele tiden kan observeres med det blotte øye uten hjelpemidler som kikkert, kamera, eller andre hjelpemidler.

EVLOS: Extended Visual Line of Sight
VLOS operasjoner over 400 ft/ 120 meter der ordningen for opprettholdelse av visuell kontroll med luftfartøyet utenfor pilotens synsrekkevidde. Denne må godkjennes av Luftfartstilsynet.

BLOS: Beyond Line of Sight
Flyging med ubemannet luftfartøy utenfor synsrekkevidde for pilot eller observatører.


GNSS: Global Navigation Satellite System
GNSS står for Global Navigation Satellite System, og er standard generisk betegnelse for satellittnavigasjonssystemer som gir autonom geo-spatial posisjonering med global dekning. Denne termen innbefatter f.eks. GPS, GLONASS, Galileo, Beidou og andre regionale systemer. GNSS er et begrep som brukes over hele verden Fordelen med å få tilgang til flere satellitter er nøyaktighet, redundans og tilgjengelighet til enhver tid.


Operasjonsmanual
Operatøren skal ha en operasjonsmanual tilpasset kompleksiteten i virksomhetens operasjoner. Operasjonsmanualen skal minst inneholde:
-En beskrivelse av virksomhetens oppbygging.
-Beskrivelse av de operasjonstyper som inngår i virksomheten.
-Beskrivelse av vedlikeholdsprosedyrer.
-Oversikt over alle fartøy som inngår i virksomheten.


Logg
Det skal føres logg over flygetid. Loggen skal inneholde informasjon om hvilket fartøy som blir benyttet, hvem som utførte flygingen, tidspunkt for flyging og området flygingen fant sted.


Luftdyktighet
Operatørens luftfartøy skal være luftdyktig. Det betyr at fartøyet skal kunne flys uten at det er risiko for havari eller annet tap av fartøy. Dette skal ivaretas av et vedlikeholdsprogram. Vedlikeholdsprogrammet skal dokumenteres.

Automatic Unmanned Aircraft Systems
Et system der luftfartøyet flyr etter en forhåndsprogrammert rute og gjør forhåndsprogrammerte aktiviteter underveis. Ofte kan disse re-programmeres underveis, og graden av denne muligheten avgjør hvorvidt den kan kalles RPAS eller ikke.


Autonomous Unmanned Aircraft Systems
Et system der luftfartøyet flyr etter forhåndsprogrammerte retningslinjer, og som tar «egne» beslutninger automatisk på bakgrunn av disse. Det er ikke mulig for en pilot å gi korreksjoner underveis når systemet opereres autonomt. Foreløpig er sivile UAS-operasjoner begrenset til «Remotely Piloted» systemer det vil si der en pilot på bakken til enhver tid kan ta kontrollen over luftfartøyet.