Litt om luftrom

Luftrom er et område i atmosfæren som ligg over land- og sjøterritoriet til en stat. Vi skiller mellom kontrollert luftrom, der flykontrolltjenesten har tilsyn med lufttrafikken, og ukontrollert luftrom der en slik tjeneste ikke har kontroll, selv om de kan ha en rådgivende funksjon.

Luftrom blir delt inn i ulike klasser som blir klassifisert fra A til G.
Klasse A har strengest kontroll og klasse G har minst. I Norge bruker vi klassene A, C, D og G, der de tre første er kontrollert luftrom og G er ukontrollert.

Kontrollsone

Luftfartstilsynet har fastsatt bestemmelser om droner og modellfly i forskrift om luftfartøy som ikke har fører om bord.
Nasjonal Sikkerhetsmyndighet og Datatilsynet gir informasjon om hvilke regler som gjelder for filming og fotografering fra luften.

De fleste lufthavner eies og drives av Avinor AS, og lufthavnene har formelt ansvar for luftrommet i flyplassenes kontrollsone. Kontrolltårnet er ansvarlig for lufttrafikktjenesten som ytes i hele kontrollsonen, og er kontaktpunkt for all koordinering vedrørende flyging med luftfartøy som ikke har fører om bord som berører kontrollsonen.

Kontrollsonen (markert med BLÅ linje på kartet) er etablert for å beskytte luftrommet rundt lufthavnen og flygingene som trafikkerer lufthavnen.

Operasjoner med bemannede fly og helikopter
Fly og helikoptre vil normalt fly i en minstehøyde på 500 fot (~150 meter) over bakkenivå unntatt ved landing eller avgang, men det er mange unntak.

Eksempel på flyginger med fly eller helikopter som kan foregå under minstehøyden på 500 fot (~150 meter) over bakkenivå innenfor hele kontrollsonen:

  • Søk og redningsoppdrag, inkludert ambulanseflyginger
  • Politi-oppdrag
  • Militære oppdrag
  • Brannslukking
  • Inspeksjoner av kraftlinjer
  • Forflytning av last (sling load)

Avinor sin oversikt over flyplasser:
Se bestemmelser for den enkelte lufthavn

Luftromstyper

Luftrommet under 20000 fot er inndelt i flere soner og kontrollområder med forskjellige luftromstyper. 

Droner opererer i klasse G som er et ukontrollert luftrom med lavest sikkerhet. Her er det ikke krav til radarsamband eller radar.

I områder rundt flyplasser er luftrommet kategorisert fra B (store lufthavner) til D (småflyplasser). Dette er områder med høy sikkerhet!