Kurs og opplæring

 

Den heftige økningen i droner har ført til en rekke «uønskede hendelser» i Norge og utland. Det en bekymring at feil bruk en dag vil ende opp i en alvorlige ulykke. Så hva betyr det å operere sikkert og hva kreves det av operatøren? Er det bare å fly?

Høgskolen på Vestlandet har siden 2017 vært operatør i kategori RO1.

For å operere i kategori RO1 har vi sendt inn en deklarering til Luftfartstilsynet der vi som operatør bekrefter at vi er kjent med hvilke krav og begrensinger som gjelder for operasjoner innen denne kategorien.

Vi har også utarbeidet en operasjonsmanual (Les mer) for vår aktivitet. I manualen er det også beskrevet hva som kreves av kurs og opplæring for å kunne operere under høgskolen sitt operatørnummer.


Grunnleggende krav beskrevet i HVL sin operasjonsmanual:


1. Gjennomgå en teoretisk del:
Høgskolen opererer i RO1. Dette er en klasse hvor det ikke er krav til bestått eksamen. Grunnet fokus på sikkerhet, har vi likevel satt et krav om at piloter og fartøysjefer gjennomfører et av følgende kurs:

Alternative kurs:

 • Pilotkurset (POM1) i regi av Den norske droneskole. Kurset har blitt til på bakgrunn av innspill og ønsker fra flere operative ledere og flygesjefer som har ønsket å kvalitetssikre sine VLOS/EVLOS piloter med en teoretisk minstestandard, hva operasjonelle prosedyrer angår.
 • Nettkurset Pilot PRO for Multikopter Kurset er et praktisk pilotkurs som er rettet mot piloter som har mer enn 25 timer i luften (velegnet for de som må inn i RO-2/3 klassen).

 


2. Gjennomgå en praktisk del:
Flygeøvelser som alle multikopterpiloter bør beherske, før de begynner å fly oppdrag, uansett operatørklasse. Pilotfeil er dessverre den største årsaken til uønskede hendelser, ulykker og havari. Det er derfor viktig at pilotene har de nødvendige flygeferdighetene som trengs.

 • Man skal kunne planlegge en operasjon basert på de
  de grunnleggende bestemmelsene i RPAS forskriften (sikkerhetsavstander, makshøyder, og flyging i nærheten av flyplasser).
 • Man skal kunne behersker dronen uten hjelp av
  satelittnavigasjon.
 • Man skal utføre en nødprosedyre, om en uønsket hendelse skulle inntreffe.
 • Man skal kunne bruke sjekklister og følge prosedyrene på riktig måte, før- under- og etter flyging.
 • Man skal ha satt seg inn i HVL sin operasjonsmanual.

Ansatte tar kontakt om det er behov for skreddersydde kurs eller hjelp til å komme i gang. Studenter tar kontakt gjennom sine veiledere.

Vi ønsker at alle ansatte som gjennomgår opplæring blir en del av HVL sin «drone-gruppe». Gruppen er allerede etablert og består av ansatte fra ulike institutt og campus.

HVL sin operasjonsmanual ligger ikke på nett, men kan oversendes på forespørsel.