Regelverket

Å drive kommersielle droneoperasjoner er i realiteten som å drive et lite flyselskap.

Den som driver droneoperasjoner kan sammenlignes med et lite flyselskap der Luftfartstilsynet stiller krav til drift, fartøy, kompetanse og ferdigheter.

Kravene vil variere etter hvilken operatørklasse det opereres i, og det er operatørens oppgave å overholde disse. Kompleksiteten i operasjonene bestemmer hva for en operatørklasse man er. Jo høyere klasse desto strengere regler må operatøren forholde deg til.

I loven regnes droner som “ubemannede luftfartøy”. Som dronepilot er du ansvarlig for operasjonen av luftfartøyet og at det opereres innenfor regelverket, samt følger de prosedyrene som er fastsatt i operatørens operasjonsmanual (OM).

Les mer om regelverket på Luftfartstilsynets nettsider


Fem hovedregler

Du skal alltid kunne se dronen, kun fly i dagslys og fly den på en hensynsfull måte. Aldri fly i nærheten av ulykkessteder. 

Ikke fly nærmere enn 5 km fra lufthavner med mindre annet er avtalt. 

Ikke fly høyere enn 120 meter over bakken.
 

Ikke fly over festivaler, militære områder eller sportsarrangementer. Hold en avstand på 150 meter. 

Ta hensyn til andres privatliv. Husk reglene for bruk av foto og video av andre personer.

Last ned droneplakaten på norsk

Last ned droneplakaten på engelsk


De tre klassene (og en til)

I Norge skiller vi mellom tre forskjellige operatørklasser: RO1, RO2 og RO3. Hver klasse har egne krav til operasjonsmanual, organisasjon, fartøy og kompetanse. I tillegg er det en slag klasse for de som utelukkende flyr for rekreasjon og lek. Denne aktiviteten ansees som modellflying og omtales som «Dronelek«. De fem hovedreglene gjelder uansett klasse og om det er lek eller kommersiell flyging.


RO 1

Operatør av type RO 1 må sende melding til Luftfartstilsynet om oppstart av ny virksomhet før virksomheten tar til. Meldingen skal inneholde opplysninger om virksomhetens navn, adresse og kontaktinformasjon samt informasjon om type luftfartøy som skal benyttes.

RO 1 er virksomhet hvor luftfartøyet

a)har en MTOM opp til 2,5 kg og
b)har maksimal hastighet 60 knop

som skal operere utelukkende innenfor VLOS i dagslysperioden og innenfor fastsatte sikkerhetsavstander, jf. § 51.

§ 23.Krav til organisasjon

Operatøren skal ha ansvarlig leder, operativ leder og teknisk leder. Flere funksjoner kan ivaretas av samme person.

Ansvarlig leder har det overordnede ansvaret for virksomheten. Ansvarlig leder må kunne godtgjøre at organisasjonen er tilpasset virksomhetens størrelse og kompleksitet. Ansvarlig leder må være fylt 18 år.

Operativ leder skal sikre at operasjoner utføres i henhold til virksomhetens operasjonsmanual.

Teknisk leder skal sikre at virksomhetens luftfartøy er luftdyktige.

Hvis virksomheten er særlig kompleks må operatøren etablere og vedlikeholde et kvalitetssystem tilpasset driften. Kvalitetssjef skal sikre at virksomhetens systemer for kvalitetssikring er ivaretatt.

§ 24.Operasjonsmanual

Operatøren skal ha en operasjonsmanual (Les mer)tilpasset kompleksiteten i virksomhetens operasjoner. Operasjonsmanualen skal minst inneholde

a)beskrivelse av virksomhetens oppbygging
b)beskrivelse av de operasjonstyper som inngår i virksomheten
c)beskrivelse av vedlikeholdsprosedyrer
d)oversikt over alle luftfartøy som inngår i virksomheten.

§ 25.Loggføring

Det skal føres en logg over flygetid. Loggen skal minimum inneholde informasjon om hvilket luftfartøy som ble benyttet, hvem som utførte flygingen, tidspunkt for flygingen og området flygingen fant sted.

§ 26. Vedlikehold

Operatøren skal påse at luftfartøy vedlikeholdes i henhold til produsentens anvisninger.§ 27.Merking av luftfartøy

Alle luftfartøy skal være tydelig merket med operatørens navn og telefonnummer.§ 28.Krav til pilot

Pilot må kunne demonstrere tilstrekkelige ferdigheter til at flyging kan skje sikkert og i tråd med regelverket.RO 2

Operatør av type RO 2 må ha tillatelse fra Luftfartstilsynet før virksomheten kan ta til. Søknaden må inneholde en risikoanalyse og operasjonsmanual.

RO 2 er virksomhet hvor luftfartøyet

a)har en MTOM opp til 25 kg og
b)har maksimal hastighet 80 knop

som skal operere VLOS eller EVLOS og innenfor fastsatte sikkerhetsavstander, jf. § 51, eller BLOS i samsvar med § 56 – § 59.

Les mer…(ekstern lenke)


RO 3

Operatør av type RO 3 må ha tillatelse fra Luftfartstilsynet før virksomheten tar til. Søknaden må inneholde en risikoanalyse og operasjonsmanual.

RO 3 er virksomhet hvor luftfartøyet

a)har en MTOM på 25 kg eller mer, eller
b)har maksimal hastighet over 80 knop eller
c)drives av turbinmotor, eller
d)skal operere BLOS høyere enn 120 meter, eller
e)skal operere i kontrollert luftrom høyere enn 120 meter, eller
f)skal operere over eller i nærhet av folkeansamlinger i andre tilfeller enn det som følger av § 51 tredje ledd.

Les mer… (ekstern lenke)